Instrukcije za domaće i strane fakultete (dodiplomska, diplomska i postdiplomska razina), konzultacije i pomoć u izradi radnji, projekata i zadaća iz podrucja računarstva (Algoritmi i strukture podataka, Programiranje (jezici C, C++, Matlab, Python, Java,…), Teorija informacije,  Arhitektura računala, Bioinformatika, Strojno učenje, Operacijska istrazivanja, AI, UTR, PPJ i drugi kolegiji), matematike i statistike (Vjerojatnost i statistika, Matematika 1, 2, 3R i 3E, Diskretna matematika), elektrotehnike i elektronike (Osnove elektrotehnike, Digitalna logika, Digitalna elektronika, Elektronika 1), obrade signala (Signali i sustavi), fizike i drugo. Konzultacije pri izradi znanstvenih radova (softver, matematicki modeli, statisticka obrada). Poduka je moguca kod mene ili preko interneta (Skype), na hrvatskom ili engleskom jeziku. Cijena ovisi o razini kolegija.